Program

Program Scenariuszowy SCRIPT

Rekrutacja

Termin składania aplikacji mija 30 września 2016.  Egzaminy odbędą się w październiku 2016 i będą podzielone na dwa etapy:

ETAP 1:

Wstępna selekcja kandydatów na podstawie przesłanych do szkoły następujących dokumentów w czterech egzemplarzach:

- CV ze szczegółowym opisem wszelkich dotychczasowych działań artystycznych 

- Ankiety ze zdjęciem

- Pomysłu na film fabularny (pełen metraż lub 30 minut) przedstawiony za pomocą treatmentu o maksymalnej objętości 8 stron z rozpisanymi dwiema scenami dialogowymi

- Jednej lub kilku prac własnych (UWAGA: dodatkowe prace literackie przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD) 

- Spisu załączonych prac.

- Potwierdzonego przelewu opłaty egzaminacyjnej w wys. 200,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe fundacji – program scenariuszowy”.

UWAGA:

- Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: script@wajdaschool.pl

- Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 4 podpisanych teczkach.

- Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.

- Prosimy o numerowanie stron.

- Nadesłanych dokumentów oraz prac (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów (np. świadectw).

ETAP 2:

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. O ich terminie poinformujemy po pierwszym etapie.