Program

STUDIO PRÓB. PROGRAM FABULARNY

Rekrutacja

Szczegóły dotyczące rekrutacji będą dostępne wkrótce.

Zgłaszanie aplikacji – do 30 września 2016. Egzaminy – październik 2016.

Egzaminy wstępne składają się z trzech etapów:

ETAP 1:

Wstępna selekcja kandydatów na podstawie przesłanych do szkoły /w czterech egzemplarzach/ następujących dokumentów:

- CV ze szczegółowym opisem dotychczasowych działań artystycznych 

- Ankiety ze zdjęciem

- Pomysłu na film fabularny (treatment - max. 5 stron + 1 scena dialogowa - najważniejsza scena ze scenariusza).

- Eksplikacja pomysłu - 1 strona

- Jednej lub kilku prac własnych: najchętniej filmowych lub DVD, ale także prac scenariuszowych lub innych literackich /UWAGA: dodatkowe prace literackie przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD/, prac plastycznych, fotograficznych itp. 

- Listu motywacyjnego (1 strona)

- Spisu załączonych prac.

- Potwierdzonego przelewu opłaty egzaminacyjnej w wys. 200,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe fundacji - kurs fabularny”.

UWAGA:

- Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: studioprob@wajdaschool.pl

- Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 4 podpisanych teczkach.

- Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.

- Prosimy o numerowanie stron.

- Nadesłanych dokumentów oraz prac (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów (np. świadectw).

ETAP 2:

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. O ich terminie poinformujemy po pierwszym etapie.

ETAP 3:

Część praktyczna. Kandydaci muszą wyreżyserować wskazaną scenę z udziałem zawodowych aktorów. 

Uwaga: prace własne należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Szkoły w podpisanej teczce do dnia 30 września 2016.